36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2018 - zgłoś swoją propozycję

baner - BOGB18.jpg,
baner - BOGB18 1.jpg,
baner - BOGB18 2.jpg,

Rozpoczynamy kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała. W tym roku mieszkańcy będą mogli po raz piąty współdecydować o wydatkach inwestycyjnych z budżetu gminy. Propozycje zadań można zgłaszać do 30 października 2017 roku.

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu Gminy Boguchwała na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy mają możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwoju swoich miejscowości oraz całej gminy.

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2018

Podobnie jak w latach ubiegłych w prace nad Budżetem Obywatelskim będzie mógł się włączyć każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 16 lat. Nowością w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego jest podział zadań na trzy obszary:

 • budowa, przebudowa dróg i chodników,
 • budowa, modernizacja oświetlenia,
 • budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych.

Procedura wyłonienia zadań została podzielona na pięć etapów:

 1. Zbieranie propozycji mieszkańców poprzez składane Wnioski,
 2. Weryfikacja Wniosków pod względem formalno-prawnym przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego,
 3. Udzielenie poparcia przez mieszkańców poszczególnym zadaniom w danym obszarze poprzez wypełnienie Ankiety,
 4. Ocena merytoryczna Wniosków przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, podsumowanie wyników poparcia mieszkańców i wyników oceny merytorycznej,
 5. Sporządzenie listy zadań zarekomendowanych pozytywnie do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2018 rok.

Na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2018 rok zostanie zabezpieczona kwota do 750 000 zł.

W ramach obszarze "budowa, przebudowa dróg i chodników" zostaną zrealizowane 4 zadania z największą liczbą punktów spośród wszystkich zgłoszonych zadań w obszarze. Wartość jednego zadania nie może przekroczyć 100 000 zł.

Zrealizowane zostaną również 4 zadania w obszarze "budowa, modernizacja oświetlenia" z największą liczbą punktów spośród wszystkich zgłoszonych zadań w obszarze. Wartość każdego zadania nie może przekroczyć 50 000 zł.

W obszarze "budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych" zostaną zrealizowane 2 zadania z największą liczbą punktów. Wartość zadania w tym obszarze nie może przekroczyć 75 000 zł.

Jak zgłosić propozycję?

Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała może zgłosić każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat. Każda propozycja zadania do realizacji musi być poparta przez co najmniej 20 osób, które ukończyły 16 lat. Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać do 30 października 2017 roku:

 • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała z dopiskiem Budżet Obywatelski 2018,
 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
 • drogą elektroniczną wysyłając mail na adres: bo@boguchwala.pl.

UWAGA: zgłoszenie propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się wyłącznie na Formularzu Zgłoszeniowym. Wniosek winien zawierać: nazwę zadania, kategorię zadania, lokalizację zadania, skrócony opis zadania, odbiorców zadania, uzasadnienie, szacunkowy kosztorys, Wnioskodawcę, kontakt do Wnioskodawcy oraz listę poparcia.

Formularze w formie elektronicznej dostępne na stronie internetowej gminy (pliki poniżej) oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Nie będą uwzględniane propozycje zadań zgłoszone w innej formie niż na Formularzu Zgłoszeniowym lub po terminie ogłoszonym przez Burmistrza Boguchwały (liczy się data wpływu do Urzędu).

Kolejny krok

Złożone wnioski zostaną poddane weryfikacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2018 rok pod względem formalno-prawnym, m.in. zgodności z ustawą o samorządzie gminnym, zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, z ustawą o finansach publicznych, możliwości technicznych realizacji zadania, kosztów eksploatacji, zadania. Zespół sporządzi listę do głosowania dla mieszkańców Gminy. Pod głosowanie poddane zostaną tylko te wnioski, które przejdą procedurę weryfikacji.

Głosowanie

Ankiety z zakwalifikowanymi zadaniami do głosowania zostaną przedstawione mieszkańcom na stronie internetowej www.boguchwala.pl, na tablicach ogłoszeń oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Formularz Ankiety będzie można pobrać ze strony internetowej www.boguchwala.pl, bądź otrzymać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz ośrodkach kultury i bibliotekach.

Każdy mieszkaniec Gminy Boguchwała, który ukończył 16 lat może udzielić poparcia jedynie dla jednego zadania spośród przedstawionych propozycji w ramach każdego z trzech obszarów.

Podsumowanie wyników będzie polegało na zsumowaniu punktów uzyskanych przez każdą z propozycji w wyniku poparcia udzielonego przez mieszkańców oraz w wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Zadania wybrane do Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2018 rok zostaną uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały w projekcie budżetu Gminy Boguchwała na 2018 rok i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Boguchwale.

Liczba odsłon: 1288
 • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 006 386