Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-20 23:26:32

Ochrona środowiska

Łowiectwo

OBWODY ŁOWIECKIE: Na terenie Gminy Boguchwały zlokalizowane są trzy obwody łowieckie:

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXVIII/503/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2008 roku, w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie, poniżej przedstawiony jest wykaz obwodów łowieckich, z wyszczególnieniem starej i nowej numeracji obwodów, ich powierzchni i opisu granic.

Tabela obwodów łowieckich w Gminie Boguchwała

Zgodnie z art. 26 ustawy Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, w skład obwodów łowieckich nie wchodzą:

  1. parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
  2. tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich;
  3. tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
  4. budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

PRZYDATNE LINKI I ADRESY:

Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Rzeszowie

35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 25
tel./fax 17 85 33 546, tel. 17 85 23 360
e-mail: reshunter@interia.pl, zo.rzeszow@pzlow.pl