Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-24 16:01:55

Sprawy obywatelskie

Ewidencja ludności

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE

Wymagane dokumenty:

  • wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Od 1 marca 2015 r. istnieje możliwość wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę droga elektroniczną. Możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną dotyczy osób mających potwierdzony profil zaufany na platformie e-PUAP.

Miejsce złożenia dokumentu: parter pokój nr 1, tel. (17) 87 55 213

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu, nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwiania: Niezwłocznie po złożeniu formularza.


ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE

Wymagane dokumenty: zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  • do wglądu dowód osobisty lub paszport
  • wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu w lokalu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do tego lokalu. Dokumentem tym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Organ wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, a na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Miejsce złożenia dokumentu: parter pokój nr 1 tel. (17) 87 55 213

Opłaty: zgłoszenie zameldowania nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożone pełnomocnictwo w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu

Termin i sposób załatwiania: niezwłocznie po złożeniu formularza.

Inne informacje: zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o udostępnienie danych
  • dokumenty potwierdzające interes prawny 
  • w przypadku pełnomocnika dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictw

Miejsce złożenia dokumentu: parter, pokój nr 1, tel. (17) 87 55 213

Opłaty: opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców (dane dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem) wynosi 31 zł.

Termin i sposób załatwiania: udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną - w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku.