Gmina Boguchwała

e-mail:
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2023-05-29 20:56:01

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

DODATEK MIESZKANIOWY
 
GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

W Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
 
DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

DOKUMENTY

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.
 
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów i klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne do pobrania poniżej.

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego i klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne do pobrania poniżej.
 
Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiaca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).  

DOPŁATA DO CZYNSZU
 
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 od 5 stycznia 2021 r. przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii.

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.
 
WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie jest stałą i równą dla wszystkich kwotą – jego wyliczenie odbywa się indywidualnie w każdej sprawie.
 
Wnioski składamy do 31 marca 2021 r., wniosek może być złożony tylko raz.

RODZAJE DOKUMENTÓW ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO DOCHODÓW

Osoby pracujące na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:

Osoby bezrobotne:

Osoby uczące się:

Emeryci/renciści:

Osoby otrzymujące alimenty:

Osoby niepełnosprawne:

Osoby pobierające świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: