Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-26 06:15:17

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - kolonie letnie

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Boguchwała, 36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zorganizowanie kolonii letnich dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

2. Inne istotne warunki zamówienia:

* transport z Boguchwały do miejsca wypoczynku oraz powrót

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4. Termin realizacji zamówienia:

Od drugiej połowy lipca do końca wakacji 2015

5. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena usługi za 10 dniowy pobyt 1 osoby.

6. Osoba z Gminy Boguchwała uprawniona do kontaktu:
Katarzyna Błońska-Mnich, tel. 17 87 55 255

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z adnotacją "Zorganizowanie kolonii letnich dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych".

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.06.2015 r., do godziny 15:30, w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała, bądź przesłać pocztą.

Za zachowanie terminu rozumie się datę otrzymania oferty przez Zamawiającego na załączonym formularzu ofertowym wraz z odpisem z właściwego rejestru albo zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej oraz potwierdzenie wykształcenia.

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Boguchwała do zawarcia umowy.