Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-24 09:58:40

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - materiały reklamowe [przedłużenie terminu skaładania ofert]

1. Opis przedmiotu zamówienia:

2. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania zamówienia do 27 maja 2015 r.

3. Warunki płatności:

Przelew (wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem po wykonaniu usługi oraz wystawieniu faktury VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Miejskiego w Boguchwale)

4. Inne istotne warunki zamówienia:

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszt opracowania graficznego nadruku (wizualizacja logotypu dostępna na stronie www.boguchwala.pl). Koszty dostarczenia do tutejszego Urzędu pokrywa Wykonawca.

Ostateczna, dokładna ilość zamawianych materiałów zostanie uzgodniona z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Ostateczna wartość zlecenia zostanie określona przy składaniu zamówienia. Dopuszcza się zamówienie częściowe - wybrane pozycje z całego zestawienia.

5. Kryteria oceny oferty:

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w wersji papierowej, uzupełniając załączone zestawienie o cenę jednostkową  brutto, poszczególne pozycje zestawienia. Do oferty należy dołączyć projekt graficzny.

8.  Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2015 r. do godziny 14:30 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała z adnotacją "Zapytanie ofertowe na usługę wykonania materiałów reklamowych".

Za zachowanie terminu rozumie się datę otrzymania oferty przez Zamawiającego na załączonym formularzu ofertowym wraz z odpisem z właściwego rejestru albo zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

9. Dodatkowe informacje udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, pokój nr 24 lub pod numerem telefonu: (017) 87 55 255.