Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-20 19:45:20

Zamówienia publiczne

Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. "Zadanie 1 - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała dla terenu położonego w m. Lutoryż, Zarzecze, Boguchwała, Zadanie 2 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w m. Lutoryż, Zarzecze, Boguchwała"

http://www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art6848.html