Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-01-18 14:14:28

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie Uchwały Nr XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projekt uchwały w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2017, przyjmując termin wyrażenia opinii od 27 października 2016 roku do 9 listopada 2016 roku.