Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-05-29 22:31:33

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie polityki społecznej w roku 2015

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 34/2015 z dnia 16 marca 2015 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie polityki społecznej.

I. CEL

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i udzielenie dofinansowania na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie polityki społecznej.

II. ZADANIA KONKURSOWE

  1. Wspieranie organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy,
  2. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości,
  3. Wspieranie działalności gospodarczej mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy,
  4. Wspieranie organizacji działających na rzecz rozwoju rolnictwa oraz przetwórstwa art. rolno-spożywczych.

III. ADRESACI KONKURSU

  1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.)
  2. Adresatem konkursu może być podmiot, który działalność w zakresie polityki społecznej ma zapisaną w swoim statucie.

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW

Na realizację zadań planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 40.000 zł słownie: czterdzieści tysięcy złotych.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty należy przygotowywać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011r, Nr 6, poz. 25). Formularz oferty można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

2. Oferty należy składać wraz z załącznikami:


Pouczenie:

Dopuszcza się możliwość złożenia, zamiast sprawozdania finansowego:

lub


3. Do oferty można dołączyć recenzje lub rekomendacje mające znaczenie przy ocenie oferty.
4. Załączniki do oferty winny być podpisane przez osoby reprezentujące podmiot:

5. Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę do konkursu. Złożenie przez oferenta więcej ofert spowoduje, pozostawienie wszystkich bez rozpatrzenia.
6. W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta ta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
7. Ofertę złożoną do konkursu, która nie uzyskała dofinansowania, nie może ponownie składać w trybie określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Z dotacji gminy przyznanej w ramach niniejszego konkursu nie mogą być rozpatrywane wydatki:

VI. TERMIN REALIZACJI I SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 08.04.2015 roku.
2. Zadania mogą być realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku.
3. Oferty z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu, z dopiskiem na kopercie "Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w roku 2015". Liczy się data wpływu do Urzędu.
4. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Burmistrz Boguchwały na podstawie rekomendacji przedstawionej przez komisję konkursową. Wyniki otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
5. Skład Komisji Konkursowej, zasady jej pracy określa odrębne Zarządzenie Kierownika Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
6. Wybór oferty nastąpi w oparciu o ocenę formalną oraz merytoryczno-finansową oferty.
7. Ocenie merytorycznej poddane zostaną wyłącznie oferty, które w trakcie oceny formalnej nie zostaną odrzucone z następujących przyczyn:

8. Oferty niekompletne, niepodpisane oraz niepotwierdzone za zgodność z oryginałem na wymaganych dokumentach lub kopiach dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentacji, mogą zostać warunkowo dopuszczone do konkursu po dostarczeniu lub uzupełnieniu w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni, brakujących podpisów i dokumentów. W przypadku niezastosowania się do wezwania, oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oceny formalnej wniosków dokona wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
2. Ocena formalna wniosków:
2.1 Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym gdy spełnia następujące kryteria:

2.2 Oferta niespełniająca kryteriów, o których mowa w pkt. 2.1, zostanie odrzucona z powodów formalnych.
3. Oceny merytoryczno-finansowej dokona Komisja Konkursowa stosując następujące kryteria:

- udział własny i środki z innych źródeł - 0% - 10% - 0 pkt,
- udział własny i środki z innych źródeł - 11% - 25% - 1 pkt,
- udział własny i środki z innych źródeł - 26% - 50% - 2 pkt.,
- udział własny i środki z innych źródeł - 51% - 75% - 3 pkt.,
- udział własny powyżej  76%   w tym środki z innych źródeł - 4 pkt.

maksymalnie - 24 pkt

VIII. TRYB WYBORU OFERT

1. Oferty które otrzymają w ocenie Komisji konkursowej poniżej 15 pkt, nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania.
2. Burmistrz Boguchwały podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadań spośród przedstawionych przez Komisję Konkursową rekomendacji, poprzez stosowne Zarządzenie.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni od dnia wskazanego w dziale VI pkt. 1.
5. Zarządzenie Burmistrza Boguchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji, stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem.
6. Umowa określa warunki realizacji zadania publicznego, zgodnie ze wzorem umowy określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011, Nr 6, poz. 25).

IX. ZOBOWIĄZANIA OFERENTÓW

1. Oferenci przed podpisaniem umowy  zobowiązani są do przedłożenia kosztorysu realizacji zadania z uwzględnieniem kwoty przyznanej dotacji oraz dostosowania harmonogramu realizacji zadania.
2. Nieprzedłożenie ww. dokumentów oznacza rezygnację podmiotu z realizacji zadania publicznego, a tym samym z przyznanej dotacji.
3. Burmistrz Boguchwały może odmówić podpisania umowy na realizację zadania publicznego w przypadku:

4. Oferenci, którzy otrzymali dotacje na realizację zadań publicznych zobowiązani są do zamieszczania we wszystkich ogłoszeniach, materiałach promocyjnych, drukach, reklamach, plakatach związanych z realizacją zadania zapisu: "Dofinansowano z budżetu Gminy Boguchwała".
5. Wyłącznie do celów promocyjno-reklamowych realizowanych zadań, oferenci otrzymają zgodę na wykorzystanie symboli Gminy Boguchwała: logo lub herbu.

X. WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Koszty poniesione przez oferenta przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji  zadania, określonego w umowie nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia wydatków, w ramach realizacji zadania publicznego. Wyjątek mogą stanowić działania niefinansowe, podejmowane przed rozpoczęciem realizacji zadania dla właściwej jego realizacji.
2. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tj. rozliczenie wydatków w ramach realizacji zadania publicznego, które zostały w całości lub częściowo rozliczone w ramach realizacji innego zadania.
3. Koszty wykazane w sprawozdaniu jako poniesione z dotacji, uznaje się za zgodne z kosztorysem załączonym do umowy, gdy nie nastąpiło ich zwiększenie pomiędzy danymi rodzajami kosztów o więcej niż 10%.
4. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania publicznego uważa się za zachowany jeżeli nie zwiększy się o więcej niż 10%.

XI. ROZLICZENIE ZADANIA

1. Sprawozdanie z realizacji umowy składa się osobiście lub przesyłką pocztową poleconą przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin, uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
2. Oferenci są zobowiązani do przygotowywania i składania sprawozdań z realizacji zadań, w terminach określonych w umowie, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011r, Nr 6, poz. 25).
3. Do sprawozdań należy obowiązkowo załączyć: listy uczestników, potwierdzenia odbioru nagród, kopie umów, publikacje materiały promocyjne.
4. W przypadku uchybień i błędów w złożonym sprawozdaniu oferent zostanie wezwany do złożenia korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentów.
4. Burmistrz Boguchwały, na każdym etapie realizacji zadania publicznego, ma prawo do kontroli i oceny realizacji zadania objętego dofinansowaniem.
5. Kontrola obejmuje prawidłowość wykonania zadania oraz wydatkowania środków z dotacji. Kontrola może być prowadzona w trakcie lub po zakończeniu realizacji zadania.

XII. INFORMACJA O DOTACJACH W ROKU 2014

Na podstawie trybu określonego w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) dofinansowano zadanie z dziedziny polityki społecznej na kwotę 10 000 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych.