Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-01-25 23:44:57

Ogłoszenia

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu RPO WP 2014-2020

Gmina Boguchwała, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1431) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 11 lutego 2019r. na stronie www.boguchwala.pl oraz www.bip.boguchwala.pl ogłoszenia o otwartym naborze Partnera projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP), podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu (36-047 Niechobrz 924) do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu.