Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-21 03:00:35

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Nosówce

Sołtys wsi Nosówka zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 12 maja 2015 r. o godz. 19:30 w lokalu Domu Kultury w Nosówce.

TEMATYKA ZEBRANIA:

1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja o realizacji zadań samorządu.
3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
4. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu Sołectwa Nosówka. Projekt statutu dostępny jest:
•     w Urzędzie Miejskim w Boguchwale,  
•     u sołtysa,
•     na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl
5. Wolne wnioski i zapytania        

Drugi termin zebrania: 12 maja 2015 r. o godz. 19:45.