Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-21 15:55:06

Wszystkie aktualności

LI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.poz.1875 ze zm.) zwołuje LI Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego - sprawozdanie Komendanta Policji, Komendanta OSP, Komendanta Straży Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych,
 4. Podziału gminy Boguchwała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 5. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 6. Zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
 7. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako  działka nr 1394/2 położonej w Zgłobniu,
 8. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości oznaczonych jako działki nr 119/4, 119/6 położonych w Nosówce,
 9. Nabycia na rzecz gminy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 995/2 położoną w Racławówce,
 10. Nabycia na rzecz gminy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1220/1 położoną w Lutoryżu,
 11. Zamiany nieruchomości oznaczonej jako działki nr 845/7, nr 841/2 za działkę nr 798/3 położonych w Niechobrzu.

IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.