Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-24 18:24:19

Wszystkie aktualności

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.poz.1875) zwołuje XLIX Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 28 grudnia 2017 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Podwyższenia kapitału zakładowego TBS.
 2. Uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 3. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok.
 4. Wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 roku.
 5. Zmian w budżecie na 2017 rok.
 6. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok.
 7. Powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale.
 8. Powierzenia przez Gminę spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych.
 9. Powierzenia przez Gminę spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 10. Określenia szczegółowych zasad i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie oraz jej jednostkom organizacyjnym.
 11. Przyjęcia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców na lata 2018-2020.
 12. Przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020.
 13. Nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale składające się z działek nr 561/12, 562/22.
 14. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonej w Zgłobniu składającej się z działki nr 856/1.
 15. Nabycia nieruchomości położonej w Boguchwale składającej się z działki nr 2237/29.
 16. Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 17. Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 18. Rozpatrzenia skargi.

III. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej i Rady Miejskiej na I półrocze 2018 roku.
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.