Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-09-26 09:28:26

Wszystkie aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Gminy Boguchwała

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Boguchwała i Powiatem Rzeszowskim w Boguchwale funkcjonuje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który usytuowany jest w Budynku Administracyjno-Biurowym, Plac Rynek 2.

Mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, której udzielać będą radcowie prawni we wszystkie dni robocze tygodnia w następujących godzinach:

  • poniedziałek 14:00-18:00
  • wtorek 10:00-14:00
  • środa 14:00-18:00
  • czwartek 10:00-14:00
  • piątek 14:00-18:00

Porad prawnych w punkcie udzielają radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

Telefon kontaktowy do Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Boguchwale: 882 180 395


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255):

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1.1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
1.2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
1.3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
1.4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

2.1. spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2.2. spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
2.3. spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

3.1. osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
3.2. osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863, z późn. zm.);
3.3. kombatantom tj. osobom, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z późn. zm.);
3.4. weteranom tj. osobom, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203);
3.5. osobom, które nie ukończyły 26 lat;
3.6. osobom, które ukończyły 65 lat;
3.7. osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

4. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej ww. osoby uprawnione, o których mowa:

4.1. w pkt 3.1 - wykazują przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoby te przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
4.2. w pkt 3.2 – wykazują przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
4.3. w pkt 3.3 – wykazują przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4.4. w pkt 3.4 – wykazują przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
4.5. w pkt 3.5 i 3.6 – wykazują przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
4.6. w pkt 3.7 – wykazują przez złożenie oświadczenia, że zaszła co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie.

5. Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 3.1 - 3.6 wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania zgodnie z pkt 3.1 - 3.6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 4.1 - 4.5.