36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zaproszenie na V Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale

RM (2).JPG,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 roku poz. 594 z póź. zm.) zwołuje V Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 12 lutego 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.    
II. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego - sprawozdanie Komendanta Policji, Komendanta OSP, Komendanta Straży Miejskiej.    
III. Informacja o działalności Centrum Promocji Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała Sp z o.o.    
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:    
1) Zmian budżetu na 2015 rok,    
2) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,    
3) Uchylenia uchwały Nr XLVI/545/2013 dot. podwyższenia kapitału zakładowego GO-KOM,    
4) Podwyższenia kapitału zakładowego GO-KOM,    
5) Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,    
6) Ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,    
7) Uchylenia uchwały Nr XX/208/2012 dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji,    
8) Przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Boguchwała dotyczącymi utworzenia nowych osiedli na terenie miasta Boguchwała,
9) O zamiarze likwidacji oddziałów przedszkolnych,    
10) Likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Boguchwale,    
11) Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Lutoryżu,    
12) Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale,    
13) Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Zgłobniu,    
14) Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  stanowiących własność Gminy Boguchwała,    
15) Nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.    
V. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.    
VI. Zapytania i wolne wnioski radnych.    
VII. Zamknięcie sesji.

  • Data aktualizacji: 2020-07-10 12:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 825 259