36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - dostarczenie i montaż wyposażenia w żłobku w Nosówce

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż wyposażenia w żłobku w Nosówce.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Gmina Boguchwała, 36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi


1. Opis przedmiotu zamówienia:

    Dostarczenie i montaż wyposażenia w żłobku w Nosówce.

Kody CPV:

18000000-9 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki ( 18930000-7 Worki i torby)

30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania (30195000-2 Tablice)

31440000-2 Baterie

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu (34900000-6 Różny sprzęt transportowy i części zapasowe)

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

(37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw), (37510000-6 Lalki), (37520000-9 Zabawki), (37523000-0 Puzzle),

(37529100-3 Zabawki nadmuchiwane), (37535200-9 Wyposażenie placów zabaw)

39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

(39100000-3 Meble), (39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe)

(39290000-1 Wyposażenie różne), (39298000-7 Figurki, ozdoby, ramy do fotografii lub zdjęć oraz lustra)

(39510000-0 Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym), (39530000-6 Dywany, maty i dywaniki)

(39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego), (39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego )

44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

(44112200-0 Wykładziny podłogowe)


2. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 19 listopada 2015 roku.


3. Warunki płatności:

Przelew (wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem po wykonaniu usługi oraz wystawieniu faktury VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury
do Urzędu Miejskiego w Boguchwale).


4. Inne istotne warunki zamówienia:

Dostarczenie oraz montaż wyposażenia w żłobku w Nosówce zgodnie z załączonym zapotrzebowaniem ujętym w zestawieniu.

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszt dostarczenia i montażu wyposażenia, które pokrywa Wykonawca. Nie dopuszcza się zamówienia częściowego.


5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, poprzez wykazanie: iż Wykonawca został zarejestrowany we właściwym, ze względu na formę organizacyjna, w jakiej prowadzi działalność, rejestrze (odpis
    z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej)
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

6. Kryterium oceny: 100 % cena.


7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w wersji papierowej, uzupełniając załączone zestawienie o cenę jednostkową brutto, poszczególne pozycje zestawienia.


8. Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.09.2015 r. do godziny 15.00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała z adnotacją „Zapytanie ofertowe na usługę dostarczenia i montażu wyposażenia w żłobku w Nosówce”.

Za zachowanie terminu rozumie się datę otrzymania oferty przez Zamawiającego na załączonym formularzu ofertowym wraz z odpisem z właściwego rejestru albo zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.


9. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Boguchwała do zawarcia umowy.

10. Dodatkowe informacje udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, pokój nr 24 Katarzyna Błońska-Mnich, lub pod numerem telefonu: (17) 87-55-255.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2019-01-18 14:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 049 582