36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na lata 2020-2022

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), § 5 oraz § 7 ust 1 pkt 2 oraz ust. 5 Uchwały Nr XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu dokumentu pn. „Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022”, przyjmując termin wyrażenia opinii do 10 września 2019 roku.

  • Data aktualizacji: 2021-04-19 14:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 635 661