36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020 i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz § 7 pkt. 1 ust. 2 Uchwały Nr XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza przeprowadzenie konsultacji projektów „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020” oraz „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019” przyjmując termin wyrażania opinii do 19 listopada 2018 r.

  • Data aktualizacji: 2018-11-19 12:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 737 607