36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz § 7 pkt. 1 ust. 2 Uchwały Nr XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" przyjmując termin wyrażania opinii do 22 listopada 2019 r.

  • Data aktualizacji: 2021-04-19 14:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 635 671