36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Zaproszenie na XXI sesję Rady Miejskiej w Boguchwale

RM2 (7).JPG,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale zaprasza do wzięcia udziału w XXI sesji Rady Miejskiej w Boguchwale zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713), która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 09:00 w Sali Wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, Plac Rynek 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego.
 3. Raport o stanie Gminy Boguchwała za 2019 rok:
  a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Boguchwała za 2019 rok,
  b) debata nad raportem,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Boguchwały.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
  a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym,
  b) przedstawienie opinii RIO do sprawozdania,
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2019 rok:
  a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
  b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Boguchwale o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Boguchwały  z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
  c) dyskusja,
  d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Boguchwały za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Boguchwała  na rok szkolny 2020/21.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior –WIGOR.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz nadania jej Statutu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody podwyższenia  kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Boguchwała.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2020 - 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguchwała, obejmującej teren położony w Boguchwale, przy ul. Technicznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1082/5 położonej w Woli Zgłobieńskiej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1347 położonej w Zgłobniu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia służebności przez działkę 1089/2 położoną w Racławówce.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 20. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na II półrocze 2020 roku.
 21. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
 22. Informacja o zbytych i nabytych nieruchomościach w Gminie Boguchwała.
 23. Zamknięcie obrad.

Transmisja sesji dostępna na: www.youtube.com/GminaBoguchwałaVideo

Szczegółowe informacje dotyczące prac Rady Miejskiej w Boguchwale dostępne na: www.boguchwala.esesja.pl

Liczba odsłon: 404
 • Data aktualizacji: 2020-08-10 15:28
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 062 926