36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2019 - zgłoś propozycję

baner - BOGB19.jpg,

Wystartowała szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty do realizacji od 1 października 2018 roku do 12 października 2018 roku.

Celem utworzonego w 2013 roku boguchwalskiego budżetu obywatelskiego było włączenie mieszkańców do procesu decydowania o sposobach dysponowania częścią gminnego budżetu. W edycjach z lat 2013-2017 wzięło udział łącznie ponad 18,5 tys. mieszkańców, którzy zdecydowali o wyborze 67 projektów. Choć łączna pula budżetu obywatelskiego w wymienionych latach wyniosła 3,4 mln zł, to samorząd nierzadko zwiększał środki na szerszą realizację wybranych projektów, których koszt przekroczył 4,1 mln zł.

Edycja 2019

Nowością w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała jest możliwość głosowania na projekty przez wszystkich mieszkańców Gminy Boguchwała, niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie będą głosowały za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Planowana kwota przeznaczona na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi do 760 000 zł.

Projekty

Każdy mieszkaniec może zgłosić projekt w obszarach:

 • budowy, modernizacji oświetlenia - wartość do 70 000 zł,
 • budowy i przebudowy dróg - wartość do 100 000 zł,
 • budowy, rozbudowy terenów rekreacyjnych - wartość do 90 000 zł.

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała 2019 finansowane będą projekty należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W przypadku projektu wymagającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, dopuszcza się możliwość cyklu realizacji od projektu do zakończenia robót, dłuższego niż rok budżetowy, jednak nie dłuższego niż dwa lata budżetowe. W przypadku projektów, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność gminy lub gmina musi posiadać prawo dysponowania nieruchomością. Dopuszcza się do zgłoszenia projekt, w ramach którego wykonuje się opracowanie dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, że projekt powinien zakończyć się realizacją.

Zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, który winien zawierać: nazwę projektu, obszar projektu, lokalizację projektu, skrócony opis projektu, przewidywanych odbiorców projektu, uzasadnienie realizacji projektu, szacunkowy koszt projektu, Wnioskodawcę, kontakt do Wnioskodawcy, listę poparcia z minimum 20 podpisami mieszkańców popierającymi projekt. Każdy mieszkaniec Gminy Boguchwała może poprzeć więcej niż jeden zgłoszony projekt. Nie będą uwzględniane projekty zgłoszone w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym i złożone po ogłoszonym terminie. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz listy poparcia do pobrania w plikach poniżej oraz:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boguchwała,
 • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
 • w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale,
 • w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale oraz w filiach,
 • w Lokalnym Ośrodku Kultury "Razem" w Niechobrzu oraz w filiach,
 • w Lokalnym Ośrodku Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu oraz w filiach.

Projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 12 października w formie papierowej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:

 • drogą pocztową na adres - Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2019",
 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwale,

oraz drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: bo@boguchwala.pl.

Złożone projekty zostaną poddane weryfikacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod względem formalno-prawnym, m.in. zgodności propozycji z ustawą o samorządzie gminnym, planem zagospodarowania przestrzennego, zgodności z ustawą o finansach publicznych, możliwości technicznych realizacji zadania, kosztów eksploatacji, utrzymania projektu.

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że dwa lub więcej projektów dotyczą realizacji identycznego lub bardzo podobnego zadania, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego organizuje spotkanie z udziałem przedstawicieli wnioskodawców celem omówienia możliwości połączenia projektów w jeden. W przypadku braku zgody wnioskodawców na połączenie, projekty procedowane są osobno.

Informacja o wynikach weryfikacji formalno-prawnej wraz z decyzją i uzasadnieniem ewentualnego niedopuszczenia projektu do głosowania zostanie przedstawiona Wnioskodawcy  w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy z zakwalifikowanymi projektami. Od decyzji Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego o niedopuszczeniu projektu do głosowania, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Burmistrza Boguchwały w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem można złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Głosowanie

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego sporządzi listę projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców. Każdy mieszkaniec Gminy Boguchwała, może udzielić poparcia dla jednego projektu spośród przedstawionych propozycji w ramach poszczególnych obszarów. Zmianie uległ sposób głosowania w formie papierowe. Wymagane jest osobiste dostarczenie do punktu głosowania  formularza ankiety w wersji papierowej. W każdym z punktów musi być obecny pracownik upoważniony do kontroli poprawności oddawanego głosu.

Oddanie ankiety do głosowania w formie papierowej w liczbie większej niż 1 spowoduje przyjęcie do ustalenia wyników głosowania tylko tej ankiety do głosowania, która wpłynie jako pierwsza. Pozostałe ankiety oddane przez tą samą osobę uzna się za nieważne. Przesłanie ankiety do głosowania w formie elektronicznej w liczbie większej niż 1 spowoduje przyjęcie do ustalenia wyników głosowania tylko tej ankiety do głosowania, która wpłynie jako pierwsza. Pozostałe ankiety oddane przez tą samą osobę uzna się za nieważne. W przypadku braku możliwości ustalenia kolejności wpływu wielu kart jednej osoby wszystkie karty tej osoby stają się nieważne.

W tym roku głosować mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Boguchwała, niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie będą głosowały za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. W takim przypadku osoba niepełnoletnia musi ze sobą przynieść do punktu głosowania podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na udział w głosowaniu lub wraz z nim wypełnić kartę na miejscu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała 2019 zostaną zrealizowane:

 • 4 projekty w obszarze "budowa, modernizacja oświetlenia",
 • 3 projekty w obszarze "budowa, przebudowa dróg",
 • 2 projekty w obszarze "budowa, rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych".

Wybrane do realizacji zostaną projekty z największą liczbą głosów w poszczególnych obszarach. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów w danym obszarze, o kolejności na liście do realizacji decyduje losowanie. Projekty wybrane do Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała 2019 zostaną uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały w projekcie budżetu Gminy Boguchwała na 2019 rok i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Boguchwale.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

Za realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok odpowiada Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Skład zespołu tworzą: 3 przedstawiciele Rady Miejskiej w Boguchwale, 3 przedstawiciele sołtysów / przewodniczących zarządów rad osiedli, 3 przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Liczba odsłon: 1741
 • Data aktualizacji: 2019-06-26 10:40
 • |
 • Licznik odwiedzin: 9 938 263