36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Program "Dobry Start" w Gminie Boguchwała

300ds.jpg,

"Dobry Start" to rządowy program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym dziecka, tj. osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpili z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo opiekunom prawnym dziecka, osobom uczącym się (osobom pełnoletnim uczącym się, niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobom usamodzielnianym).

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole (szkoła - oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Świadczenie przysługuje raz w roku, bez względu na dochód w rodzinie, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, w wysokości 300 zł. Świadczenie przysługuje do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Programem nie będą objęte dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne (tzw. "zerówkę") w przedszkolu lub w szkole, studenci, uczniowi szkół policealnych i uczniowie szkół dla dorosłych. Świadczenie nie przysługuje jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "Dobry Start" będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, Plac Rynek 2, I piętro, pok. 1.18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, lub elektronicznie od dnia 1 lipca.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

  • pod numerami telefonów: 17 87 55 261, 17 87 55 266, 17 87 55 267
Liczba odsłon: 2499
  • Data aktualizacji: 2019-06-19 13:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 886 483