36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku

mieciarka (6).jpg,

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, ujednolicającego system zbiórki odpadów segregowanych na terenie całego kraju, konieczne było wprowadzenie zmian dotyczących rodzaju frakcji odpadów zbieranych selektywnie na terenie naszej gminy.

Od 1 stycznia 2018 roku w ramach selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Boguchwała stosowane będą pojemniki i worki w określonych kolorach i z następującym oznaczeniem:

 • kolor zielony - szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 • kolor niebieski - papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 • kolor żółty - metale, w tym opakowania metalowe, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe.

Ponadto istnieje możliwość wyposażenia nieruchomości w brązowe pojemniki oznaczone napisem BIO do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Pojemniki do zbierania odpadów biodegradowalnych powinny być wyposażone w ruszt ociekowy oraz otwory wentylacyjne umożliwiające zachodzenie procesu tlenowej fermentacji odpadów.

OPŁATY

Po przeprowadzeniu analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz postępowania związanego ze zleceniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zaszła konieczność podniesienia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W zabudowie jednorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są segregowane wynosi:

 • 13 zł dla mikro gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 1 osobę,
 • 25 zł dla małych gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 2 do 4 osób,
 • 35 zł dla średnich gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 5 do 10 osób,
 • 49 zł dla dużych gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez więcej niż 10 osób.

Dla gospodarstw domowych, w których nie jest prowadzona segregacja odpadów komunalnych ustalono dwukrotnie wyższe stawki opłat:

 • 26 zł dla mikro gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 1 osobę,
 • 50 zł dla małych gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 2 do 4 osób,
 • 70 zł dla średnich gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 5 do 10 osób,
 • 98 zł dla dużych gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez więcej niż 10 osób.

W związku z wprowadzeniem nowych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, nie będzie konieczności składania nowych deklaracji. Nowe stawki opłat obowiązują od 1 stycznia 2018 roku. Informacja o wysokości opłat zamieszczona jest na otrzymanym druku.

Opłaty można uiszczać

 • gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miejskiego w Boguchwale, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00
 • przelewem na konto: 08 9163 0009 2001 0000 0039 0153
 • u inkasentów-sołtysów, w tym przypadku należy podać indywidualny numer płatnika znajdujący  się w lewym górnym rogu otrzymanego druku

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanym w Boguchwale przy ul. Kwiatkowskiego 4, odbierane są następujące odpady zebrane selektywnie i dostarczone przez właścicieli nieruchomości: papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające bio-degradacji, odpady zielone, tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane rozbiórkowe, szkło okienne, zużyte opony, zimne popioły, styropiany budowlane i opakowaniowe. Godziny przyjmowania odpadów: sobota 08:00-16:00.

W ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości może oddać wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przeprowadzania drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty Rzeszowskiego.

W ramach zryczałtowanej opłaty właściciel nieruchomości, może oddać do PSZOK odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1m3 na miesiąc. Właściciel nieruchomości może oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych szkło okienne w ilości do 0,2 m3 rocznie.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady będą przyjmowane w godzinach otwarcia punktu za okazaniem aktualnego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gospodarstwa domowego zarejestrowanego (poprzez złożenie deklaracji) w Gminnym Systemie Odbioru Odpadów Komunalnych.

Pracownik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów lub naliczyć dodatkową opłatę za przyjęcie odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, iż nie powstały one na terenie gospodarstwa domowego.

Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest przez firmę R-stal Kamerduła, Olszewski Sp. J. mieszczącą się w Boguchwale, ul. Przemysłowa 4. Godziny przyjmowania odpadów: poniedziałek-piątek 07:30-17:00, sobota 07:30-14:00.

DYSTRYBUCJA WORKÓW

W każdej miejscowości dwa razy w roku prowadzona jest dystrybucja worków. Informacja o terminach przeprowadzania dystrybucji worków w poszczególnych miejscowościach zamieszczana jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Boguchwała: www.go-kom.pl.

Dodatkowe worki można odebrać w siedzibie firmy GOKOM Sp. z o.o. Boguchwała, ul. Suszyckich 9 (budynek PODR), poniedziałek-piątek - 07:00-15:00, w pierwszy wtorek miesiąca - 07:00-16:30. W pozostałe wtorki worki wydawane będą w godzinach 07:00 -16:00.

GMINNY PROGRAM UTYLIZACJI AZBESTU

Formularze można składać przez cały rok. O kolejności przeprowadzania odbiorów decyduje data wpływu wniosku. Odbiory azbestu prowadzone są w miesiącach letnich przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę. Azbestu nie można oddawać do PSZOK, azbest nie jest również zbierany w czasie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej www.boguchwala.pl w zakładce "Ochrona środowiska" - "System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi".

Liczba odsłon: 395
 • Data aktualizacji: 2018-05-23 15:10
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 859 311