36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Współpraca Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

prezentacja NGO 2016 2.png,
prezentacja NGO 2016 4.png,

W ramach XLI Sesji Rady Miejskiej przedstawione zostało sprawozdanie ze współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. W ubiegłym roku organizacjom pozarządowym przekazano z budżetu gminy rekordową kwotę 3,5 mln zł.

Samorząd oraz organizacje pozarządowe łączy wspólny cel - zaspakajanie potrzeb mieszkańców. Obserwowany jest także wzrost roli organizacji pozarządowych w realizacji tego celu, a wiele dziedzin życia nie mogłoby dziś funkcjonować bez aktywności obywatelskiej. Aktem prawnym regulującym współpracę między samorządem a tzw. trzecim sektorem jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Gmina Boguchwała rokrocznie w konsultacji z organizacjami pozarządowymi opracowuje nowy program współpracy. Program współpracy w 2016 roku zakładał budowanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, wspieranie inicjatyw wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym oraz umożliwiających rozwiązywanie problemów społecznych. Ważnym aspektem programu była budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację lokalnej społeczności oraz wspieranie wolontariatu. Na realizację zadań wypełniających powyższe cele Gmina Boguchwała wydatkowała rekordową kwotę 3 504 182 zł. Ze  środków programu sfinansowano działania za kwotę 727 135 zł.

Program współpracy

Realizowane działania zawarły się w obszarach sportu, kultury, polityki społecznej, oraz rozwoju przedsiębiorczości. Ze środków programu, za kwotę ponad 530 tys. zł, wsparto działalność 8 klubów sportowych działających na terenie gminy. Dodatkowo, dzięki finansowemu wsparciu samorządu, udało się zorganizować szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej, siatkówce i boksie. Środki budżetowe wspomogły także organizację, zyskującego ciągłą popularność, wyścigu rowerowego MTB Boguchwała oraz "Rolkomanię". W dziedzinie kultury, za kwotę blisko 86 tys. zł, wsparto działalność zespołów artystycznych oraz organizację wydarzeń, m.in. pikniku w ramach Światowych Dni Młodzieży, Gminnego Spotkania Wigilijnego oraz Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Pomoc udzielono także grupom senioralnym oraz organizatorom warsztatów kulinarnych "Smaki Pokoleń". Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania "Trygon-Rozwój i Innowacja" oraz Klubem Przedsiębiorców Gminy Boguchwała odbyły się szkolenia oraz wyjazd studyjny do słowackiego Vranova. Dodatkowo przedsiębiorcy otrzymali wsparcie na realizację działań informacyjno-promocyjnych.

Ponad 100 tys. zł przekazano na realizację zadań z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej. Zapewniono usługi opiekuńcze dla 17 potrzebujących mieszkańców gminy, które objęły m.in. utrzymanie czystości, przygotowywanie posiłków i pielęgnację. Kwotą 20 tys. wsparto działalność organizacji służących osobom niepełnosprawnym.

Pozostałe środki

Środki wydatkowane w ramach programu współpracy to tylko część funduszy przekazywanych z budżetu na działalność organizacji pozarządowych. Ponad 1,7 mln zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, które objęły opieką 452 dzieci. Dotację otrzymało również Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego na prowadzenie Gimnazjum Dwujęzycznego. W 2016 roku Gmina Boguchwała przekazała 140 tys. zł na dofinansowanie prac konserwatorskich w zabytkowych kościołach w Boguchwale, Racławówce i Zgłobniu. Środki w kwocie 360 tys. zł wspomogły działalność dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku dostępna w zakładce: www.boguchwala.pl/390-menu-glowne/4865-organizacje-pozarzadowe.html

Liczba odsłon: 520
  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 789