36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Bezpieczeństwo publiczne w 2016 roku

_DSC0066.JPG,
DSC_0739.JPG,

Poczucie bezpieczeństwa wpływa na jakość życia i rozwoju społeczności lokalnej. Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy podsumowała Straż Miejska, Policja oraz Ochotnicze Straże Pożarne. W ramach XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Boguchwale sprawozdania za 2016 rok zaprezentowali Komendant Komisariatu Policji w Boguchwale asp. sztab. Dariusz Woźny, Komendant Gminny ZOSP RP Mariusz Gajdek oraz Komendant Straży Miejskiej Mirosław Korczyński. Przedstawione dane wskazały na poprawę stanu bezpieczeństwa w stosunku do roku 2015.

Policja

Komisariat Policji w Boguchwale swoim zasięgiem obejmuje teren Gminy Boguchwała oraz Gminy Lubenia. Funkcjonariusze zanotowali spadek postępowań, a wskaźnik wykrycia wzrósł o 50%. W 2016 roku zmniejszyła się m.in. ilość kradzieży, nietrzeźwych kierowców oraz postępowań dot. przemocy w rodzinie. Przeprowadzono 352 postępowań związanych z wykroczeniami. Policjanci nałożyli 167 mandatów, jednak dwukrotnie zwiększyła liczba pouczeń.  Zwiększyła się także ilość patroli oraz spotkań z mieszkańcami.

Na bezpieczeństwo na terenie gminy, oprócz stanu kadrowego komisariatu, wpływa również sprzęt, którym dysponują policjanci. Obecnie funkcjonariusze dysponują 3 samochodami. Dzięki przychylności Burmistrza Boguchwały oraz Rady Miejskiej w tegorocznym budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe na wsparcie zakupu nowego pojazdu. W ubiegłym roku na rzecz komisariatu zostały przekazane 4 drukarki, a w poprzednich latach z funduszy gminnych zakupiony został alkomat. Władze samorządowe wsparły także zakończoną w grudniu 2014 roku modernizację budynku  komisariatu. Wówczas środki finansowe zostały przekazane na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego remontowanego obiektu.

Straż Miejska

Straż Miejska w Boguchwale koncentrowała się na różnorodnych działaniach prewencyjnych. Łącznie w 2016 roku przeprowadzono kontrole ponad 1400 nieruchomości oraz 620 tzw. miejsc zagrożonych - terenów placówek oświatowych, domów kultury, przystanków. Straż wystosowało 437 pisemnych poleceń dotyczących m.in. wywozu nieczystości, przyłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej, utrzymania porządku lub zajęcia pasa drogowego. Podobnie jak w latach ubiegłych Strażnicy brali udział we wspólnych patrolach z Policją. Sprawcom wykroczeń wystawiono 1460 pouczeń.

Ochotnicze Straż Pożarne

Dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Boguchwała łącznie skupia 431 członków zwyczajnych, w tym 38 kobiet, 23 członków wspierających, 33 członków honorowych i 63 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Przeszkolenie posiada 236 strażaków ratowników, w tym 176 ratowników Jednostek Operacyjno-Technicznych. Jednostki OSP na swoim wyposażeniu posiadają 18 samochodów ratowniczo-gaśniczych w tym 2 ciężkie, 7 średnich, 9 lekkich oraz 2 przyczepy.

W 2016 roku samorząd wydatkował 360 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek oraz zakup wyposażenia. Dzięki środkom budżetowym gminy, wkładom własnym jednostek, funduszom sołeckim, dofinansowaniu Komendy Głównej PSP oraz dotacjom, strażacy z każdej jednostki otrzymali nowy sprzęt. Ciężki zestaw ratownictwa technicznego trafił do OSP Niechobrz, umundurowanie strażackie i detektor gazowy do jednostki w Boguchwale, a rozpieracz kolumnowy oraz sprzęt ratowniczy do Racławówki. OSP Zarzecze zostało wyposażone w nowe aparaty powietrzne, prądownicę szybkiego natarcia oraz mundury. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na utrzymanie remiz, zakup paliwa, ubezpieczenia, przeglądy techniczne i naprawy sprzętu.

W porównaniu z rokiem 2015, w ubiegłym roku zanotowano blisko 35% spadek niebezpiecznych zdarzeń. Strażacy ochotnicy 65-krotnie wyjeżdżali do pożarów oraz 63 razy do miejscowych zagrożeń, m.in. wypadków drogowych, czy szkód wyrządzonych przez wichury. Odnotowano 4 fałszywe alarmy. Strażacy OSP włączali się także w organizację uroczystości państwowych i kościelnych, zabezpieczali wydarzenia kulturalno-sportowe, brali udział w akcjach zbiórek krwi. Warto wspomnieć o ubiegłorocznym sukcesie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dziewcząt z Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce, która wywalczyła drugie miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP, które odbyły się w Wiśle. Był to najlepszy wynik z dotychczasowych czerech startów w Mistrzostwach Polski. Straż z Racławówki była także gospodarzem ubiegłorocznego IV Zjazdu Powiatowego ZOSP RP.

Działalność operacyjna jednostek, w tym mobilność, ilość wyjazdów do zdarzeń, wyszkolenie strażaków, posiadany sprzęt oraz praca z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi, stawiają naszą gminę w czołówce samorządów z terenu powiatu rzeszowskiego.

fot. UM, www.facebook.com/ospniechobrz

Liczba odsłon: 615
  • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 977 214