36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2017 - zgłaszanie wniosków do 30 września

baner - budżet obywat 1 (4).jpg,

Mieszkańcy gminy zgłosili już pierwsze pomysły do Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała 2017. Propozycje zadań można zgłaszać jedynie do 30 września 2016 roku:

 • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2017",
 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
 • drogą elektroniczną wysyłając mail na adres: bo@boguchwala.pl.

BUDŻET OBYWATELSKI - DIALOG Z MIESZKAŃCAMI

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu Gminy Boguchwała na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze gminnym oraz lokalnym, które mieszczą się w kompetencji samorządu. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy mają możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwoju swoich miejscowości oraz całej gminy. Nowością w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego jest podział na tzw. zadania "duże" oraz zadania "lokalne". Podobnie jak w ubiegłym roku w prace nad Budżetem Obywatelskim będzie mógł się włączyć każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 16 lat.

ZADANIA "DUŻE" I ZADANIA "LOKALNE"

W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała zostanie zrealizowanych 6 zadań "dużych", które swoim zakresem muszą objąć budowę, modernizację lub remont elementu infrastruktury gminnej. Wartość jednego zadania "dużego" nie może być większa niż 100 000 zł. Ponadto zrealizowanych zostanie 14 zadań tzw. „lokalnych”, które adresowane są do mieszkańców konkretnego sołectwa lub osiedla. Zadania "lokalne" muszą dotyczyć budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury gminnej o charakterze lokalnym lub dotyczyć działań związanych z estetyzacją sołectwa i osiedla (np. budowa lub montaż tzw. małej architektury). Wartość jednego zadania lokalnego nie może przekroczyć 20 000 zł. Ogólna pula Budżetu Obywatelskiego 2017 to 880 000 zł.

Zasady zgłaszania zadań i procedury ich wyboru określa Zarządzenie Burmistrza Boguchwały nr 146/2016.

PROCEDURA WYŁONIENIA ZADAŃ

Procedura wyłonienia zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na rok 2017 została podzielona na cztery etapy:

 • zbieranie propozycji mieszkańców poprzez Wnioski,
 • utworzenie listy zadań wyłonionych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2017 rok z wniosków zgłoszonych przez mieszkańców,
 • głosowanie mieszkańców poprzez wypełnienie Ankiety,
 • ogłoszenie zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2017 rok.

JAK ZGŁOSIĆ PROPOZYCJĘ?

Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała może zgłosić każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat. Każda propozycja zadania do realizacji musi być poparta przez co najmniej 20 osób, które ukończyły 16 lat. Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać do 30 września 2016 roku:

 • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2017",
 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
 • drogą elektroniczną wysyłając mail na adres: bo@boguchwala.pl.

UWAGA: zgłoszenie propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się wyłącznie na Wniosku Zgłoszeniowym. Wniosek winien zawierać: nazwę zadania, typ zadania, lokalizację zadania, szacunkowy koszt zadania, opis i uzasadnienie zadania, Wnioskodawcę, kontakt do Wnioskodawcy oraz listę poparcia.

Formularze dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.bouchwala.pl oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Nie będą uwzględniane propozycje zadań zgłoszone w innej formie niż na Wniosku Zgłoszeniowym lub po terminie ogłoszonym przez Burmistrza Boguchwały (liczy się data wpływu do Urzędu).

KOLEJNY KROK

Złożone wnioski zostaną poddane weryfikacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2017 rok pod względem formalno-prawnym. Zespół sporządzi listę do głosowania dla mieszkańców Gminy. Pod głosowanie poddane zostaną tylko te wnioski, które przejdą procedurę weryfikacji.

GŁOSOWANIE

Ankiety z zakwalifikowanymi zadaniami do głosowania zostaną przedstawione mieszkańcom na stronie internetowej www.boguchwala.pl, na tablicach ogłoszeń oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Formularz Ankiety można pobrać ze strony internetowej www.boguchwala.pl, bądź otrzymać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz ośrodkach kultury i bibliotekach.

Każdy mieszkaniec Gminy Boguchwała, który ukończył 16 lat może dokonać wyboru trzech spośród przedstawionych propozycji zadań tzw. dużych oraz trzech propozycji zadań tzw. lokalnych, określając ich priorytet realizacji poprzez przyznanie właściwej liczby punktów od 3 do 1 pkt.

UWAGA: w Ankiecie należy podać imię i nazwisko, adres, PESEL, nr telefonu lub e-mail.

Wypełnione Ankiety można złożyć:

 • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017”,
 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
 • drogą elektroniczną wysyłając mail na adres bo@boguchwala.pl.

Na podstawie oddanych głosów utworzony zostanie ranking zadań. Ustalenie wyników będzie polegać na zsumowaniu punktów oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Rekomendowane do realizacji będą te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów. Zadania duże, które otrzymały mniej niż 300 pkt oraz zadania lokalne, które uzyskały mniej niż 60 pkt nie będą realizowane.

 • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 997 155