36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zebranie Wiejskie Wyborcze w Nosówce

baner - zebr nos.jpg,

15 lipca 2016 roku o godz. 18:00 w Domu Kultury w Nosówce odbędzie się Zebranie Wiejskie Wyborcze zwołane przez Burmistrza Boguchwały zgodnie z § 23 pkt 2 Uchwały nr XII.144.2015 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nosówka z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania - powitanie zebranych.
  2. Wybór "Komisji Wyborczej" i jej ukonstytuowanie.
  3. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
  4. Ustalenie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej kolejności kandydatów na Sołtysa na karcie do głosowania poprzez losowanie.
  5. Ogłoszenie o "zgłoszonych" kandydatach na Sołtysa.

Zgodnie z § 17 pkt 3 Statutu Sołectwa Nosówka w przypadku braku kworum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 15 lipca 2016 roku o godzinie 18:15.

INFORMACJA

Na zebraniu będą zgłaszani kandydaci na Sołtysa. Zgłaszający kandydata na Sołtysa w zgłoszeniu podaje: swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania kandydata, wiek kandydata oraz dołącza imienną listę wyborców popierających daną kandydaturę w liczbie przynajmniej równej kworum Zebrania Wiejskiego, oraz zgodę zgłaszanego na kandydowanie. Popierający kandydaturę podaje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis. Uprawnionym do zgłoszenia kandydata jest każdy wyborca, który podpisał listę poparcia dla kandydata. Zgłaszający nieobecnego na zebraniu kandydata dołącza do zgłoszenia jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zgodnie z § 26 Statutu Sołectwa Nosówka, jeśli zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na Sołtysa, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego na Sołtysa uważa się zgłoszonego kandydata.

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 496