36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Program Stypendiów Pomostowych 2016/2017

logo Stypendia Pomostowe.jpg,
logo ANR.jpg,

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2016/2017. Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zakwalifikują się na I rok studiów dziennych I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 • mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł netto lub 1480 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 roku),
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów co najmniej 90 punktów, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.

Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna od 1 lipca 2016 roku do 17 sierpnia 2016 roku (do godz. 16:00), a następnie wydrukowany wniosek wraz załącznikami przekazują do Oddziału Terenowego ANR w Rzeszowie, ul. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów (dotyczy kandydatów z terenu woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego) - w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 roku.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa "Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2016/2017" - Segment IA.

Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl.
 
Informacji o programie udzielają:

 • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź, tel. 42 632 59 91, 631 95 58
 • ANR w Rzeszowie, ul. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów, tel. 17 853 78 39, 853 78 66
 • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 976 218