36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

XXII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

RM (13).jpg,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515 z późn. zm.) zwołuje XXII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 17 marca 2016 roku o godz. 12:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale, ul.Doktora Tkaczowa 146, z następującym porządkiem obrad:

I.Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. Zmiany uchwały Nr XX.234.2016 dotyczącej emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 2. Połączenia jednostki budżetowej Centrum Aktywności Seniora w Racławówce z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguchwale oraz nadania statutu.
 3. Udzielenia Gminie Wiśniowa pomocy finansowej na realizację projektu pn. Wojewódzki Fundusz Kolejowy.
 4. Poręczenia przez gminę Boguchwała kredytu bankowego długoterminowego na refinansowanie (spłatę) wcześniej zaciągniętego kredytu.
 5. Zmian w budżecie gminy.
 6. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Uchwalenia Programu Budownictwa Mieszkaniowego w Gminie Boguchwała na lata 2016-2020.
 8. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boguchwała.
 9. Zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 10. Sprzedaży nieruchomości położonej w Niechobrzu.
 11. Sprzedaży nieruchomości położonej w Niechobrzu.
 12. Sprzedaży nieruchomości położonej w Niechobrzu.
 13. Sprzedaży nieruchomości położonej w Niechobrzu.
 14. Sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Boguchwała.
 15. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
 16. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.
 17. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale.
 18. Nadania nazwy ulicy w Boguchwale.
 19. Nadania nazwy ulicy w Boguchwale.
 20. Nadania nazwy ulicy w Boguchwale.

III. Sprawozdanie z wykonania za 2015 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów ich realizacji.
IV. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej.
V. Informacja o stanie przygotowań do realizacji inwestycji w I kwartale 2016 roku.
VI. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
VII. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VIII. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2018-06-20 14:08
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 981 564