36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zmiana przepisów prawa podatkowego

Informacja (35).jpg,

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono szereg zmian ustawowych w przepisach prawa podatkowego. Zmianom uległy między innymi zasady ustalania zobowiązań oraz sposoby płatności.

Jedną ze zmian jest to, że nie ustala się zobowiązań, jeśli wysokość podatku nie przekraczałaby najniższych kosztów doręczenia przesyłki poleconej. Brak zatem od 2016 roku decyzji ustalających zobowiązania poniżej kwoty 7 złotych.

Istotną zmianą jest wprowadzenie jednorazowej płatności, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł – w takim wypadku podatek jest płatny w całości w terminie płatności pierwszej raty. Będzie to zatem najczęściej termin 15 marca 2016 roku, jednak nie wcześniej niż 14 dni od doręczenia decyzji. Taka informacja zawarta jest w uzasadnieniu przesyłanych decyzji.

Zmianie uległy także zasady przeliczania fizycznej powierzchni użytków rolnych na powierzchnię przeliczeniową. Od 2016 roku wprowadzono stały przelicznik dla gruntów rolnych zabudowanych, gdzie 1 ha fizyczny to 1 ha przeliczeniowy, a także stały przelicznik dla gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz dla rowów gdzie 1 ha fizyczny to 0,2 ha przeliczeniowego. Do 2015 roku przeliczniki użytków uzależnione były od klasy gruntu.

Istotną zmianą, która głównie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, jest likwidacja możliwości zastosowania niższej stawki podatku dla budynków i budowli będących w złym stanie technicznym, bez uzyskiwania decyzji organu nadzoru budowlanego. Od 2016 roku jedyną podstawą do obniżenia stawki dla budynków i budowli będących w złym stanie technicznym jest ostateczna decyzja organu nadzoru budowlanego.

Przedstawione powyżej zmiany wynikają z zapisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym, które weszły w życie od 1 stycznia 2016  roku.

  • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 976 177