36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zebranie Wyborcze Osiedla Boguchwała Dolna

mapki - osiedla2a (1).jpg,

18 listopada 2015 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 156 odbędzie się Zebranie Mieszkańców Wyborcze Osiedla Boguchwała Dolna zwołane przez Burmistrza Boguchwały zgodnie z § 23 pkt 2 Uchwały Nr XII.138.2015 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Boguchwała Dolna z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania - powitanie zebranych.
  2. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
  3. Ustalenie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej kolejności kandydatów do Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna na karcie do głosowania poprzez losowanie.
  4. Ogłoszenie o "zgłoszonych" kandydatach do Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna.

Zgodnie z § 17 pkt 3 Statutu Osiedla Boguchwała Dolna w przypadku braku kworum tj. co najmniej 20 mieszkańców Osiedla posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się  w II terminie tj. 18 listopada 2015 r. o godzinie 18:15.

INFORMACJA:
Na zebraniu będą zgłaszani kandydaci do Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna. Zgłaszający kandydata do Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna w zgłoszeniu podaje: swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania kandydata, wiek kandydata oraz dołącza imienną listę wyborców popierających daną kandydaturę w liczbie przynajmniej równej kworum Zebrania Mieszkańców, oraz zgodę zgłaszanego na kandydowanie. Popierający kandydaturę podaje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis. Uprawnionym do zgłoszenia kandydata jest każdy wyborca, który podpisał listę poparcia dla kandydata. Zgłaszający nieobecnego na zebraniu kandydata dołącza do zgłoszenia jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zgodnie ze statutem Osiedla Boguchwała Dolna, jeśli zostanie zgłoszonych nie więcej niż siedmiu kandydatów na Członków Zarządu, to za wybranych uznaje się zgłoszonych kandydatów.

  • Data aktualizacji: 2018-06-25 09:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 011 140