36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zebranie wyborcze mieszkańców Osiedla Boguchwała Centrum

błacen.jpg,

4 października 2015 r. o godz. 16:00 w Budynku Administracyjno-Targowym w Boguchwale, Plac Rynek 2, odbędzie się Zebranie Mieszkańców Wyborcze Osiedla Boguchwała Centrum.

Zebranie zwołane przez Burmistrza Boguchwały zgodnie z § 23 pkt 2 Uchwały nr XII.136.2015 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Boguchwała Centrum.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania - powitanie zebranych.
  2. Wybór "Komisji Wyborczej" i jej ukonstytuowanie.
  3. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
  4. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
  5. Ustalenie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej kolejności kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Boguchwała Centrum oraz kandydatów do Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum na karcie do głosowania poprzez losowanie.
  6. Ogłoszenie o "zgłoszonych" kandydatach na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum i do Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum.

Zgodnie z § 17 pkt 3 Statutu Osiedla Boguchwała Centrum w przypadku braku kworum tj. co najmniej 20 mieszkańców Osiedla posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się  w II terminie tj. 4 października 2015 r. o godzinie 16:15.

INFORMACJA:
Na zebraniach będą zgłaszani kandydaci na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum i do Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum. Zgłaszający kandydata na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum i do Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum w zgłoszeniu podaje: swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania kandydata, wiek kandydata oraz dołącza imienną listę wyborców popierających daną kandydaturę w liczbie przynajmniej równej kworum Zebrania Mieszkańców, oraz zgodę zgłaszanego na kandydowanie. Popierający kandydaturę podaje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis.

Uprawnionym do zgłoszenia kandydata jest każdy wyborca, który podpisał listę poparcia dla kandydata. Zgłaszający nieobecnego na zebraniu kandydata dołącza do zgłoszenia jego pisemną zgodę na kandydowanie.

Zgodnie ze statutami osiedli, jeśli zostanie zgłoszony nie więcej niż jeden kandydat na Przewodniczącego Zarządu i nie więcej niż siedmiu kandydatów na Członków Zarządu, to za wybranych uznaje się zgłoszonych kandydatów.

  • Data aktualizacji: 2018-06-19 11:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 977 201