36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2016 - zgłoś swoją propozycję

baner - budżet obywat 1.jpg,
baner - budżet obywat 2a.jpg,
baner - budżet obywat 2c.jpg,
baner - budżet obywat 2D.jpg,

W tym roku mieszkańcy Gminy Boguchwała będą mogli po raz trzeci współdecydować o wydatkach inwestycyjnych z budżetu gminy. Propozycje zadań do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać do 6 października 2015 roku.

BUDŻET OBYWATELSKI - DIALOG Z MIESZKAŃCAMI

Wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego na terenie Gminy Boguchwała należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu Gminy Boguchwała na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji samorządu. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy mają możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwoju swoich miejscowości oraz całej gminy. Społeczność lokalna zadecyduje o przeznaczeniu części budżetu danego sołectwa lub osiedla na projekty zgłoszone przez samych mieszkańców. Nowością w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego jest obniżenie dolnej granicy wieku osób uprawnionych do składania wniosków i głosowania na propozycje zadań. W prace nad Budżetem Obywatelskim będzie mógł się włączyć każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 16 lat.

EDYCJA 2015

O wyborze zadań do realizacji w ramach ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego zadecydowało aż 3653 mieszkańców - 1/4 uprawnionych do głosowania - oddając głos w postaci wypełnionej ankiety. Spośród 39 propozycji wybranych zostało 16 zadań do realizacji.

PROPOZYCJE ZADAŃ

W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała zostaną zrealizowane 3 zadania z największą liczbą punktów spośród wszystkich wybranych w głosowaniu. Dodatkowo w każdej miejscowości zrealizowane zostaną zadania, które w kolejności uzyskały najwyższą punktację. Pula Budżetu Obywatelskiego to 850 000 zł. Wartość jednego zadania nie może większa niż 50 000 zł. Zasady zgłaszania zadań i procedury ich wyboru określa Zarządzenie nr 185 /2015 Burmistrza Boguchwały.

PROCEDURA WYŁONIENIA ZADAŃ

Procedura wyłonienia zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała
na rok 2016 została podzielona na cztery etapy:

 • zbieranie propozycji mieszkańców poprzez wnioski,
 • utworzenie listy zadań z wniosków zgłoszonych przez mieszkańców,
 • głosowanie mieszkańców na zadania poprzez wypełnienie ankiety,
 • ogłoszenie zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2016 rok.

JAK ZGŁOSIĆ PROPOZYCJĘ?

Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała może zgłosić każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat i posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Boguchwała. Każda propozycja zadania do realizacji musi być poparta przez co najmniej 20 osób, które ukończyły 16 lat i są zameldowane na terenie Gminy Boguchwała.

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać do 6 października 2015 roku:

 • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała, z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2016",
 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
 • drogą elektroniczną wysyłając mail na adres: um@boguchwala.pl.

UWAGA: zgłoszenie propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się wyłącznie na Wniosku Zgłoszeniowym. Wniosek winien zawierać: nazwę zadania, lokalizację zadania (dopuszcza się lokalizację zadania w dwóch lub więcej miejscowościach), szacunkowy koszt zadania, opis i uzasadnienie zadania, Wnioskodawcę, kontakt do Wnioskodawcy, listę poparcia. Formularze dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.bouchwala.pl oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Nie będą uwzględniane propozycje zadań zgłoszone w innej formie niż na Wniosku Zgłoszeniowym lub po terminie ogłoszonym przez Burmistrza Boguchwały (liczy się data wpływu do Urzędu).

KOLEJNY KROK

Złożone wnioski zostaną poddane weryfikacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2016 rok pod względem formalno-prawnym. Zespół sporządzi listę do głosowania dla mieszkańców Gminy. Pod głosowanie poddane zostaną tylko te wnioski, które przejdą procedurę weryfikacji.

GŁOSOWANIE

Ankiety z zakwalifikowanymi zadaniami do głosowania zostaną przedstawione mieszkańcom na stronie internetowej www.boguchwala.pl, na tablicach ogłoszeń oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Formularz Ankiety można pobrać ze strony internetowej www.boguchwala.pl, bądź otrzymać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Każdy mieszkaniec może dokonać wyboru trzech spośród wszystkich przedstawionych propozycji, określając ich priorytet realizacji poprzez przyznanie właściwej liczby punktów od 1 do 3. Każde z wybranych trzech zadań otrzyma wówczas inną punktację, a mianowicie 1, 2 lub 3.

UWAGA: w Ankiecie należy podać imię i nazwisko, adres, PESEL, nr telefonu lub e-mail.

Wypełnione Ankiety można złożyć:

 • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała, z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2016",
 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
 • drogą elektroniczną wysyłając mail na adres: um@boguchwala.pl.

Na podstawie oddanych głosów utworzony zostanie ranking zadań. Ustalenie wyników będzie polegać na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

Rekomendowane do realizacji będą te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków, tj. kwoty przeznaczonej do realizacji w danej miejscowości w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Boguchwała do aktywnego włączenia się w prace nad Budżetem Obywatelskim. To szansa na realizację pomysłów i inicjatyw obywatelskich w obszarze inwestycyjnym.

 • Data aktualizacji: 2018-06-20 13:00
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 979 792