36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zaproszenie na XII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale

RM (4).jpg,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuje XII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 20 sierpnia 2015 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. Uchylenia uchwały Nr XI.125.2015 z dnia 9 lipca 2015 roku,
 2. Zmiany budżetu na 2015 rok,
 3. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,
 4. Zmiany uchwały Nr IV.25.2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
 5. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 6. Emisji obligacji,
 7. Zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 8. Zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia  wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 9. Uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Centrum,
 10. Uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Górna,
 11. Uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Dolna,
 12. Uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Gaj,
 13. Uchwalenia statutu sołectwa Kielanówka,
 14. Uchwalenia statutu sołectwa Lutoryż,
 15. Uchwalenia statutu sołectwa Mogielnica,
 16. Uchwalenia statutu sołectwa Racławówka,
 17. Uchwalenia statutu sołectwa Nosówka,
 18. Uchwalenia statutu sołectwa Niechobrz,
 19. Uchwalenia statutu sołectwa Zarzecze,
 20. Uchwalenia statutu sołectwa Wola Zgłobieńska,
 21. Uchwalenia statutu sołectwa Zgłobień,
 22. Zmiany uchwały Nr LXIII/684/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego,
 23. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała,
 24. Przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 25. Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 26. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń szkolnych.

III. Informacja w sprawie funkcjonowania komunikacji publicznej.
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2018-06-25 09:55
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 011 206