36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zaproszenie na III Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale

RM.JPG,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) zwołuje III Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.    
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu gminy na 2014 rok,
 2. Podwyższenia kapitału zakładowego TBS,
 3. Wydatków, które nie wygasają z upływem roku,
 4. Udzielenia pożyczki dla Centrum Promocji Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała spółka z o.o.,
 5. Udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale,
 6. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 7. Ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza,
 8. Ustalenie diet dla radnych,
 9. Ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady,
 10. Ustalenie zasad przyznawania diet przysługujących sołtysom i Przewodniczącemu Zarządu Osiedla nie będących radnymi,
 11. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko,
 12. Przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami,
 13. Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 14. Ustanowienia służebności,
 15. Wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin PKS.

III. Przyjęcie planów pracy Komisji i Rady Miejskiej na I półrocze 2015 roku.    
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.    
V. Zapytania i wolne wnioski radnych    
VI. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 009 384