36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zaproszenie na LVIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale

100_5383a.jpg,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 poz. 594 z późn. zm) zwołuje LVIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2014 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zmian w budżecie,
2) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
3) Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie,
4) Przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
5) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6) Przyjęcia Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców gminy,
7) Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
8) Uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
9) Nabycie na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
10) Zbycia nieruchomości położonej w Boguchwale stanowiącej własność Gminy,
11) Nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w Boguchwale,
12) Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy,
13) Zmiany Uchwały nr XLV/539/2013 roku z dnia 28 listopada 2013 roku.
III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
IV.Przyjęcie sprawozdań Komisji za 2014 rok, podsumowanie ich działalności za okres kadencji.
V. Informacja o pracy Rady Miejskiej w VI kadencji.
VI. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
VII. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VIII. Zamknięcie sesji.

  • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 867 848