36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Zaproszenie na LVII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale

1983420512.jpg,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z póź. zm.) zwołuje LVII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się w dniu 26 września 2014 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zmian w budżecie,
2) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
3) Zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2014 roku,
4) Zaciągnięcia w 2014 r. pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
5) Zaciągnięcia w 2014 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
6) Zaciągnięcia w 2014 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
7) Udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Kultury, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń z siedzibą w Zgłobniu,
8) Udzielenia pożyczki Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale,
9) Przyjęcia od Powiatu Rzeszowskiego zadania zarządzania drogą powiatową,
10) Zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwania wyrobów zawierających azbest
11) Darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego nieruchomości położonej w Niechobrzu,
12) Darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego nieruchomości położonej w Mogielnicy,
13) Przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Boguchwała,
14) Wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki położonej w Boguchwale,
15) Nabycia nieruchomości w Boguchwale,
16) Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
17) Zamiany nieruchomości położonych w Zgłobniu,
18) Kierunków działania Burmistrza,
19) Powołania Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale i nadania jej statutu,
20) Przyjęcia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców gminy Boguchwała,
III. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
IV. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
V. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VI. Zamknięcie sesji.

  • Data aktualizacji: 2018-05-18 14:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 847 884