36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2015 - od 15 września nabór wniosków

1097157220.png,
W ubiegłym roku mieszkańcy miasta Boguchwała po raz pierwszy mogli bezpośrednio współdecydować o wydatkach inwestycyjnych z budżetu gminy. W roku bieżącym wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli zgłaszać i głosować na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na obszarze gminy. Propozycje zadań można zgłaszać od 15 września.


Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2015

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego lub inaczej partycypacyjnego na terenie gminy Boguchwała należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy Boguchwała na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy. Wprowadzanie budżetu obywatelskiego oparte jest na dialogu mieszkańców z władzami miasta. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy mają możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwoju swoich miejscowości oraz całej gminy. To społeczność lokalna zadecyduje o przeznaczeniu części budżetu danego sołectwa na projekty zgłoszone przez samych mieszkańców. Chodzi o włączenie obywateli do współrządzenia i współdecydowania o rozwoju gminy - w jakim kierunku nasza gmina ma się rozwijać, na jakie akcenty powinno się postawić, czy to ma być remont ulicy, czy może budowa ścieżek rowerowych albo placów zabaw.

Sukces ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego Miasta Boguchwała, a także głosy sygnalizowane przez mieszkańców sołectw, sprawiły iż w tym roku takie głosowania odbędzie się również w pozostałych miejscowościach naszej gminy.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała zostaną zrealizowane 3 zadania z największą liczbą punktów spośród wszystkich wybranych w głosowaniu. Ponadto zrealizowane zostaną zadania, które w kolejności uzyskały najwyższą punktację - 3 w Boguchwale, 2 w Niechobrzu oraz po 1 w pozostałych miejscowościach.

Wartość danego zadania nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł. Zasady zgłaszania zadań i procedury ich wyboru określa Zarządzenie nr 125/2014 Burmistrza Boguchwały.


Jak będzie wyglądała procedura pracy na budżetem obywatelskim?


Procedura wyłonienia zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na rok 2015 została podzielona na cztery etapy:
1. Zbieranie propozycji mieszkańców poprzez Wnioski,
2. Utworzenie listy zadań, wyłonionych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała z wniosków zgłoszonych przez mieszkańców,
3. Głosowanie mieszkańców poprzez wypełnienie Ankiety,
4. Ogłoszenie zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2015 rok.

Jak zgłosić propozycje?


Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała  może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 18 lat i posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Boguchwała. Propozycje można zgłaszać od 15 do 29 września 2014 roku.

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok można zgłaszać w formie papierowej za pośrednictwem wniosku zgłoszeniowego drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2015" lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale, a także drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres:
um@boguchwala.pl
.

Zgłoszenie propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym. Wniosek winien zawierać:

 • nazwę zadania,
 • lokalizację zadania (dopuszcza się lokalizację zadania w dwóch lub więcej miejscowościach),
 • szacunkowy koszt zadania,
 • opis i uzasadnienie zadania,
 • Wnioskodawcę,
 • kontakt do Wnioskodawcy.


Nie będą uwzględniane propozycje zadań zgłoszone w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym lub po terminie (29 września 2014 roku).


Kolejny krok

Złożone wnioski zostaną poddane weryfikacji przez powołany przez Burmistrza Boguchwały Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała pod względem formalno-prawnym:

 • zgodność propozycji z ustawą o samorządzie gminnym w zakresie realizacji zadań własnych gminy,
 • zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego,
 • zgodność z ustawą o finansach publicznych,
 • zgodność z założeniami projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
 • możliwości technicznych realizacji zadania,
 • faktycznej wysokości kosztów realizacji zadania, która nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł na jedno zadanie.


Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała sporządzi listę do głosowania dla mieszkańców Gminy Boguchwała. Pod głosowanie poddane zostaną tylko te wnioski, które przejdą procedurę weryfikacji formalno-prawnej.

Głosowanie mieszkańców poprzez wypełnienie Ankiety

Ankiety z zakwalifikowanymi zadaniami do głosowania zostaną przedstawione mieszkańcom na stronie internetowej www.boguchwala.pl, na tablicach ogłoszeń oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji rekomendowane będą zadania, które uzyskały największa liczbę głosów, aż do wyczerpania środków, tj. kwoty przeznaczonej do realizacji w danej miejscowości w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała.

Zadania wybrane w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała zostaną uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały w projekcie budżetu gminy na rok 2015 i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Boguchwale.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Boguchwała do aktywnego włączenia się w prace nad budżetem obywatelskim miasta.

 • Data aktualizacji: 2018-05-22 15:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 856 446