36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Zebranie wiejskie-wyborcze w Zarzeczu

15 stycznia 2023 r. o godz. 11:00 w Sołectwie Zarzecze, w Domu Kultury w Zarzeczu, odbędzie się zebranie wiejskie-wyborcze zwołane przez Burmistrza Boguchwały zgodnie z § 24 pkt 2 statutu sołectwa z następującym porządkiem:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Komisji Wyborczej i jej ukonstytuowanie.
3. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
4. Ustalenie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej kolejności kandydatów na Sołtysa na karcie do głosowania przez losowanie.
5. Ogłoszenie o zgłoszonych kandydatach na Sołtysa.
6. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa w przypadku braku quorum, tj. co najmniej 20 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze, zebranie odbędzie się w II terminie, tj. 15 stycznia 2023 r. o godz. 11:15.

INFORMACJA:

Na zabraniu będą zgłaszani kandydaci na Sołtysa. Zgłaszający kandydata na Sołtysa na zgłoszeniu podaje: imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania kandydata, wiek kandydata oraz dołącza imienną listę wyborców popierających daną kandydaturę w liczbie przynajmniej równej 20 osób oraz zgodę zgłaszanego na kandydowanie. Kandydaci na Sołtysów urodzeni przed 1 sierpnia 1972 roku zobowiązani są złożyć oświadczenie lustracyjne. Popierający kandydaturę podaje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek oraz podpis. Zgłaszającym kandydata jest wyborca, który podpisał listę poparcia dla kandydata. Zgłaszającym nieobecnego na zebraniu kandydata na Sołtysa dołącza do zgłoszenia jego pisemną zgodę na kandydowanie.
            
Burmistrz Boguchwały
dr Wiesław Kąkol

Liczba odsłon: 243
  • Data aktualizacji: 2023-03-20 10:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 18 772 179