36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Bezpieczeństwo

Policja


Komisariat Policji w Boguchwale służy pomocą mieszkańcom gminy całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W BOGUCHWALE - asp. sztab.  Grzegorz Oliwa

sekretariat telefon:  47 82 137 35

STRUKTURA KOMISARIATU

  • Ogniwo Kryminalne
  • Rewir Dzielnicowych
  • Samodzielne Stanowisko ds. Wykroczeń
  • Zespół Patrolowo-Interwencyjny i Ruchu Drogowego

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych: asp.  Mariusz Marcinkowski, telefon: 47 82 137 33

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod nr 997 lub 112 lub 47 82 133 10. 

Rejon służbowy nr 1 - Miasto Boguchwała

Dzielnicowy - st. asp. Maciej Głubisz
tel.: 47 82 137 36, 572 908 491,
dzielnicowy.boguchwala1@rz.policja.gov.pl
Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1 na okres od  01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rejon służbowy nr 2 - Niechobrz, Racławówka

Dzielnicowy - sierż. szt. Arkadiusz Kwolek
tel.: 47 82 137 38, 572 908 493
dzielnicowy.boguchwala2@rz.policja.gov.pl
Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2 na okres od  01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rejon służbowy nr 3 - Wola Zgłobieńska, Zgłobień, Nosówka, Kielanówka

po. dzielnicowego - st. sierż. Damian Madera
tel.: 47 82 137 38, 572 908 494
dzielnicowy.boguchwala3@rz.policja.gov.pl
Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3 na okres od  01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rejon służbowy nr 5 - Mogielnica, Lutoryż, Zarzecze, Siedliska

Dzielnicowy -  st. asp. Andrzej Czarnik
tel.: 47 82 137 36, 572 908 490
dzielnicowy.boguchwala5@rz.policja.gov.pl
Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5 na okres od  01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Do zadań dzielnicowego należy między innymi:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;

5) uzyskiwanie niezbędnych informacji dotyczących swojego rejonu, w szczególności w zakresie:

- stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej;

- lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;

- konfliktów społecznych oraz ich genezy;

- planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;

6) uzyskiwanie informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności o osobach:

- karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;

- podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;

- uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;

- nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.

Dzielnicowy w stosunku do ww. osób podejmuje w szczególności następujące czynności:

- prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;

- stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego, środki represyjne lub występuje o ich zastosowanie;

- inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy, w tym w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym;

7) Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe, w szczególności:

a) miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na:

- nasilenie zjawisk kryminogennych,

- gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali  uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń,

- lokalizację bazarów i targowisk oraz okolic lokali rozrywkowych,

- grupowanie się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- lokalizację obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;

b) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;

c) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;

d) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

e) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, siedzib służb ratowniczych i technicznych, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.

8) Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:

- diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych;

- inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi;

- realizację akcji i programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;

- informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

- inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

9) W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do:

a) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do:

- udzielenia pomocy ofiarom – do momentu przybycia służb ratowniczych,

- ujęcia sprawcy,

- zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów – do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,

- ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców;

b) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;

c) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu zabronionego i udowodnienia mu winy.

  • Data aktualizacji: 2021-03-08 14:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 337 166