Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-02-24 03:13:20

Ochrona środowiska

Łowiectwo

OBWODY ŁOWIECKIE: Na terenie Gminy Boguchwały zlokalizowane są trzy obwody łowieckie:

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXVIII/503/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2008 roku, w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie, poniżej przedstawiony jest wykaz obwodów łowieckich, z wyszczególnieniem starej i nowej numeracji obwodów, ich powierzchni i opisu granic.

Tabela obwodów łowieckich w Gminie Boguchwała

Zgodnie z art. 26 ustawy Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, w skład obwodów łowieckich nie wchodzą:

  1. parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
  2. tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich;
  3. tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
  4. budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

SZKODY ŁOWIECKIE: Szkody łowieckie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie:

Art. 46

1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych:

2. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Art. 47

1. Właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami, o których mowa w art. 46.
2. W przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, o których mowa w art. 46, strony mogą zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Art. 48

Odszkodowanie nie przysługuje:

Art. 49

Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych oraz wypłat odszkodowań za szkody, uwzględniając terminy zgłoszenia szkody, obowiązek szacowania wstępnego i ostatecznego oraz obszar uszkodzonej uprawy.

Art. 50.

1. (26) Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.
1a. (uchylony).
1b. (27) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
2. Za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrządzane na obszarach:

3. (29) Za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.
4. (30) Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 i 1b, dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.

WAŻNE: Szkody należy zgłaszać pisemnie w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia szkody lub powzięcia o niej wiedzy, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach w terminie 14 dni od dnia powstania szkody z jednoznacznym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

Szkodę należy zgłaszać we właściwym terytorialnie kole łowieckim, a w przypadku Koła Łowieckego "Rogacz" w Niechobrzu osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń szkód jest pan Bogusław Depa, Racławówka 22, 36-047 Niechobrz.

Druk zgłoszenia szkody [pobierz]


PLAN POLOWAŃ: terminach polowań w obwodzie łowieckim 125pk na sezon 2016/2017 - Plan polowań KŁ Rogacz [pobierz]


PRZYDATNE LINKI I ADRESY:

Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Rzeszowie

35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 25
tel./fax 17 85 33 546, tel. 17 85 23 360
e-mail: reshunter@interia.pl, zo.rzeszow@pzlow.pl

Biuro Podkarpackiej Izby Rolniczej

36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146
tel./fax (17) 87 14 077, (17) 87 14 078
e-mail: pir@xo.pl
www.pir.xo.pl